जनताका लागि ज्यान दिने तिमी महान् छौ । हे बिर तिमीलाइ हाम्रो सलाम ।

Comments are closed.