हटलाइन ब्लो अप/ मोडेल :: बिनि गुरुङ

 

 

 

 

Model: Bini Gurung                                            Photo: Sanjay Shakya           Stylist:Susmita pun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.